9 พฤษภาคม 2564 WWF หนุนรัฐสภาสหรัฐฯ ออก กม.คุ้มครองสวัสดิภาพ “สัตว์ตระกูลแมวใหญ่” ห้ามมิให้ผู้ใดมีสัตว์ตระกูลเสือไว้ในครอบครอง

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000044089

เมื่อกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สมาชิกวุฒิสหรัฐฯ กลับมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยสาธารณะของสัตว์ตระกูลเสือ หรือ Big Cat Public Safety Act อีกครั้ง หลังเคยมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ และได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างท่วมท้น จนเชื่อได้ว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีแนวโน้มจะได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายในเร็ววัน และหากเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการออกกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดมีสัตว์ตระกูลเสือไว้ในครอบครอง และอาจส่งผลให้ธุรกิจสวนสัตว์ สวนสัตว์ข้างทาง-เร่ร่อน และธุรกิจการถ่ายรูปคู่กับสัตว์ป่าที่ดำเนินธุรกิจปราศจากใบอนุญาต กลายเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยทันที

พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเจตนายุติกิจกรรมทุกประเภทที่เอื้อให้เกิดการสัมผัสโดยตรงระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า เช่น การป้อนนม และการถ่ายรูปคู่ / เซลฟี่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยง โดยสัตว์กลุ่มแมวใหญ่ภายใต้ พ.ร.บ. ครอบคลุมเสือโคร่ง เสือดาว สิงโต เสือจากัวร์ และเสือชีตาห์ โดยเนื้อหาใน พ.ร.บ.ระบุไว้ว่า “สัตว์ป่าควรใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ ไม่ใช่อยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยปกป้องสัตว์ในตระกูลแมวใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ จากการใช้ชีวิตหลังลูกกรง ลดโอกาสสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ผู้ให้กำเนิดและฝูง เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของมนุษย์ และป้องกันพวกมันจากการขบวนการค้าขายชิ้นส่วนสัตว์ป่า WWF สนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจังของรัฐสภาสหรัฐฯ และการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นกฎหมายระดับชาติ เพื่อยุติการกระทำของมนุษย์ที่ไม่เป็นธรรมต่อสัตว์ป่า และก่อให้เกิดความโปร่งใสในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากชีวิตสัตว์ป่าต่อไป