8 มิถุนายน 2565 พบน้ำบาดาลลึก 1,000 เมตร คุณภาพปริมาณมหาศาล

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/574737

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลค้นพบแหล่งน้ำบาดาลใหม่บริเวณวัดสหกรณ์โฆสิตาราม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ใกล้ปากอ่าวไทย ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 640-1,0008 ม. จำนวน 5 ชั้น คาดว่าจะมีน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมหาศาล โดยวางแผนนำมาช่วยประชาชนในพื้นที่กว่า 22,000 คนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างไม่ขาดแคลน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งจะนำมาช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในเขตอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาครที่มีความต้องการใช้น้ำเกือบ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การค้นพบแหล่งน้ำบาดาลใหม่ที่มีความลึกกว่า 1,000 ม. จะเป็นโอกาสดีในการปรับปรุงข้อมูลชั้นน้ำบาดาลของประเทศไทยในรอบ 30 ปี เพราะข้อมูลเดิมมีแต่ข้อมูลชั้นน้ำบาดาลในเขตที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างที่มีจำนวน 8 ชั้น และลึกไม่เกิน 600 ม. แหล่งน้ำบาดาลใหม่ที่พบนี้เกิดจากการรุกล้ำของน้ำทะเล ทำให้สภาพแวดล้อมบนบกเปลี่ยนไปจนเกิดเป็นแหล่งน้ำบาดาลปริมาณมหาศาล