8 พฤษภาคม 2563 รมว.ทส. จ่อชง ครม. ปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/1839258

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกแก้ไขกฎหมาย จากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า ปัจจุบันประชาชนปลูกไม้มีค่าและลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ไปแล้ว ๗๐,๘๗๔ ราย เนื้อที่รวม ๑,๑๑๖,๒๐๐ ไร่ คิดเป็นต้นไม้มีค่าประมาณ ๒๒๓,๒๔๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เตรียมเสนอ ครม. ขอความเห็นชอบในการออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ปลดล็อกพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นประเภทที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลูกไม้มีค่าได้ ในที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน นอกจากนี้ ไม้ที่ปลูกสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการปลูกป่าสร้างรายได้และเป็นมรดกให้แก่ครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย ทำให้ประชาชนมีรายได้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการบุกรุก และลักลอบตัดไม้ และเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่า จะมีคนสนใจปลูกไม้มีค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านไร่ อนาคตอีกไม่นานประเทศไทย จะมีเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลจากไม้มีค่า

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้กล่าวว่า กรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนประชาชนที่ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ร่วมลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (E-Tree) ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการค้าไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกเรื่องการทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ และในอนาคตไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทางด้านป่าไม้ของประเทศต่อไป