5 พฤษภาคม 2563 เร่งแก้ไขลำน้ำแควใหญ่ขุ่น แก้ไขปัญหาพื้นที่ทำเกษตรกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ กว่า ๗๐ ครัวเรือน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/152668

อ. อุ้มผาง จ. ตาก ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากลำน้ำแควใหญ่ขุ่น ราษฎรไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทำให้นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ. ตาก ได้เร่งมอบหมายให้นายประเสริฐ วชิรญาณุวัฒน์ ปลัดอำเภออุ้มผางร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และพบว่า จุดดังกล่าวเป็นคลองระบายน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งรับน้ำจากลำน้ำแม่กลองของหมู่บ้านปรอผาโด้ หมู่ ๕ ต. โมโกร อ. อุ้มผาง จ. ตาก ซึ่งปีนี้ชลประทานตาก ได้รับงบประมาณในการดำเนินการขุดลอก เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่ไหลลงทับถมลำคลอง มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๖๐๐ ม. ซึ่งการทำงานต้องมีการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการลงสู่ลำน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุให้น้ำบริเวณนั้นมีสภาพขุ่น ในการนี้ ได้หารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและช่างผู้ควบคุมงาน ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ดำเนินโครงการจะปิดประตูระบายน้ำในเวลา ๐๖.๐๐ น. และเปิดให้น้ำเข้าให้เกษตรกรใช้เพื่อการเกษตรตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ โดยผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ชี้แจง และทำความเข้าใจกับราษฎรและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ ๖๐ วัน (คาดว่าในช่วงเดือน พ.ค. ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ) ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า ๗๐ ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ และจะสามารถเปิดระบายน้ำให้เกษตรกรใช้ได้ตลอดปี ทำให้สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี