5 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200705182606528

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง โดยการปลูกต้นไม้ในบ้าน รวมทั้งตั้งเป้าให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่นำร่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของมลพิษหมอกควันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นทุกปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่เท่านั้น เชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน