31 กรกฎาคม 2563 ทส. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200731080956109

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย โดยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้ว ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชน และสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

รมว. ทส. กล่าวว่า มีความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาอุทกภัยมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามมา ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปัญหา ในส่วนของ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในการประเมินร่วมกับข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลัดกระทรวงมีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย และการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนชั่วคราวซึ่งต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ คพ. จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัย