30 เมษายน 2563 ๓ ภาคส่อแล้งหนัก เจ้าพระยาเค็มวิกฤต บิ๊กป้อมสั่งลอกคลอง เก็บกักน้ำ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4044687

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวา โดยได้รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม ครม. มอบหมายให้หน่วยงานสำรวจวัชพืชผักตบชวาในลำน้ำสายหลัก และในจุดเฝ้าระวังสำคัญ เพื่อเร่งวางแผนกำจัด และกำชับให้ทุกจังหวัดกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในลำน้ำของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ทั้งนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำ ในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ขณะที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์ว่าฤดูฝนปี ๒๕๖๓ จะมีปริมาณฝนมากกว่าปี ๒๕๖๒ โดยในช่วงตั้งแต่ ๑ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๖๓ คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประมาณ ๔,๒๖๙ ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำทุกแห่ง เร่งกักเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อสำรองไว้สำหรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ และพยายามให้เกิดความมั่นคงน้ำให้ได้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๒๗ จังหวัด การประปานครหลวงแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่มารับบริการ ๑๔๐ ราย ปริมาตรน้ำ ๓,๒๓๑ ลิตร กรมชลประทาน แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ขุดลอกดินตะกอนในลำน้ำพื้นที่ จ. สงขลา และกำจัดวัชพืชผักตบชวาในพื้นที่ จ. นครปฐม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑๔ บ่อ สะสมรวม ๑,๖๗๗ บ่อ ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยสถานการณ์น้ำสายหลักภาคเหนือ ภาคตะวันออก น้ำน้อยวิกฤต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำน้อยถึงน้อยวิกฤต ภาคกลาง ภาคใต้ น้ำน้อยถึงปกติ โดยแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็ม ๑.๐๘ กรัมต่อลิตรอยู่ในเกณฑ์วิกฤต