30 มิถุนายน 2563 ชุด ชป. จับราษฎรบุกรุกป่าเขาค้อยึดที่ดิน ๑๐ ไร่เศษคืน

ที่มา:

https://www.posttoday.com/social/local/627227

พ.อ. พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป. ๔ กอ.รมน. ร่วมกับนายสมชาย ฉิมแย้ม หัวหน้าฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคเหนือ หน. นปพ. เขาค้อ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารม้าที่ ๑) ใช้เป็นพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่า และปลูกพืชเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาต พบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเขาย่าด้านทิศตะวันออก ติดทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๘ ท้องที่บ้านเขาย่า หมู่ ๑ ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ได้มีบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ไถพรวนและปลูกพืชเกษตร

เจ้าหน้าที่ทหารโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ แจ้งว่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตโรงเรียนฯ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ ๓ ให้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพราษฎรตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และบริเวณพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่ทำกินของนายสุวรรณ เนตรแสงสี ราษฎรต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ ซึ่งได้เข้ามาทำกินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายสุวรรณมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชผัก ข้าวไร่ฯ ของโรงเรียนฯ แต่นายสุวรรณไม่ยินยอมยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยังคงยึดครองพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอันขัดต่อหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งให้รื้อถอนไม้ยืนต้นหลายครั้ง แต่ยังคงฝ่าฝืนยึดถือครองครองพื้นที่ต่อจนคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. ๒ (เขาค้อ) ได้รับแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว นายสุวรรณ เนตรแสงสี นำชี้ขอบเขตพื้นที่ครอบครอง และอ้างว่าเป็นพื้นที่ทำกินของตนเอง เจ้าหน้าที่ได้รังวัดค่าพิกัดพื้นที่นำชี้ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) จำนวน ๗ จุด เนื้อที่ ๑๐-๒-๓๖ ไร่ ตรวจสอบพบว่า เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๓ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรฯ ป่าหมายเลข ๒๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนส่งคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กรมป่าไม้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่กองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารม้าที่ ๑) ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่อบางส่วนรวมทั้งพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ฯ ด้วย