3 ตุลาคม 2565 วว. พัฒนาการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000094514

ปัจจุบันมีการนำบรรจุภัณฑ์ UHT มาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณขยะที่มีกระดาษ พลาสติกพอลิเอททีลีน และอะลูมิเนียมฟอยล์เพิ่มมากขึ้น โดยการกำจัดบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ในธรรมชาติเกิดการย่อยสลายได้ยาก เนื่องจากมีอะลูมิเนียมฟอยส์ผสมอยู่ และเป็นปัญหาในการนำไปเผาเพื่อกำจัดขยะ ทำให้ไม่สามารถกำจัดขยะเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ส่วนใหญ่จึงมีการนำบรรจุภัณฑ์ UHT ไปรึไซเคิล ซึ่งเป็นเพียงการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อยืดระยะเวลาในการกำจัดออกไป ซึ่งสุดท้ายของเสียเหล่านี้ก็ยากต่อการกำจัดเช่นเดิม ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) จึงได้พัฒนากระบวนการแยกกระดาษพลาสติกพอลิเอทิลีนออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ขึ้นสำเร็จ โดยใช้ตัวทำละลายกรดอินทรีย์ ซึ่ง วว. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรกระบวนการแยก และตีพิมพ์บทความทางวิชาการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการที่ วว. พัฒนาขึ้น มีจุดเด่น คือ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก ประหยัดพลังงาน ในส่วนตัวทำละลายกรดอินทรีย์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก ทั้งนี้หากคิดมูลค่าจากการนำบรรจุภัณฑ์ UHT 1,300 ตัน มาแยกส่วนประกอบ และนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปแปรรูปจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น เมื่อประเมินศักยภาพการนำกลับมาผลิตใหม่ได้ที่ร้อยละ 80 จะมีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38.42 ล้านบาท และสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 1,170 ตัน ประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ 5,200 ตรม.