29 สิงหาคม 2565 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการโลกร้อน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2484997

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 ตนได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) อีกทั้งเห็นชอบแผนการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีกรอบทิศทางในการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ชัดเจน ตลอดจนเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี 2566 และการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นอกจากนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป