28 กรกฎาคม 2565 ยกระดับอีโคสคูล รักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/585109

นับเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันภัยธรรมชาติจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และเห็นได้ชัด คือ เรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก “อีโคสคูล (Eco-School)” จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุเข้ามาในวิชาเรียน เพื่อเปิดห้องเรียนนอกสถานที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการศึกษา บ่มเพาะพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมของตนเอง และเกิดการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โรงเรียนอีโคสคูล ดำเนินการมาแล้ว 15 ปี เริ่มต้นจากโรงเรียนนำร่อง 41 แห่ง และปัจจุบัน มีโรงเรียนอีโคสคูลทั้งสิ้น 611 โรงเรียนแล้วทั่วประเทศ