27 กรกฎาคม 2565 วว. จับมือ 5 พันธมิตร จ.ฉะเชิงเทรา หนุนผลงาน R&D จัดการวัสดุเหลือทิ้ง – ขยะชุมชน

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000071381

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้ BCG โมเดล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และชุมชน ขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี พร้อมนำร่อง ต.ท่าข้าม เป็นโมเดลพื้นที่บริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้ง/ขยะชุมชน ให้เป็น “Zero waste” และขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไปเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน