26 มิถุนายน 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันเก็บขยะออกจากแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำจนเกิดเป็นปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220626202144647

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพายเรือเพื่อแม่น้ำ 3 คลอง คือ คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย บริเวณท่าเรือวัดบางอ้อยช้าง ท่าเรือวัดไก่เตี้ย และท่าเรือวัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลองไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และเตรียมเป็นโครงการนำร่องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน วัด ภาครัฐ และภาคเอกชน สำหรับชุมชนต่างๆ ริมคลองทั้ง 3 สาย เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ของประเทศ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ ภาพรวมปริมาณขยะที่พายเรือเก็บได้วันนี้ (26 มิ.ย.65) แบ่งเป็น ขยะทั่วไป 114.1 กิโลกรัม // ขยะรีไซเคิล 82.7 กิโลกรัม // ขยะอินทรีย์ 20 กิโลกรัม // ขยะอันตราย 4 กิโลกรัม รวมขยะที่เก็บได้ทั้งหมด 220.8 กิโลกรัม