25 มีนาคม 2564 อุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน มรดกโลกทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9640000028569

อุทยานอู่อี๋ซานมีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๐๐๑.๔๑ ตารางกิโลเมตร อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อุดมไปด้วยพืชป่าดึกดำบรรพ์ประมาณ ๒๑๐.๗ ตร.กม. เป็นเขตรักษาระบบนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์กึ่งเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเขตละติจูดเดียวกัน นับตั้งแต่โครงการนำร่องอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน เริ่มต้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ระบบนิเวศวิทยาของอุทยานแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภายในภูมิภาคการท่องเที่ยว ในระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยมในมณฑลฝูเจี้ยน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ และความพยายามของท้องถิ่นในการส่งเสริมความก้าวหน้าของระบบนิเวศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ทำงานในมณฑลฝูเจี้ยน เขาเสนอให้สร้างที่นี่เป็นมณฑลที่มีระบบนิเวศเป็นศูนย์กลาง และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนปฏิรูปสิทธิในที่ดินป่าไม้ การรักษาการชะล้างพังทลายของดิน และการชดเชยเพื่อการปกป้องระบบนิเวศ ปัจจุบันอุทยานฯ ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตนำร่องอารยธรรมเชิงนิเวศแห่งแรกของประเทศ ขณะที่มณฑลฝูเจี้ยนมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๖๖.๘ ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาภูมิภาคทั้งหมดเป็นเวลา ๔๒ ปีติดต่อกัน เทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗