23 เมษายน 2565 เร่งแก้ปัญหาช้างป่า เล็งสร้างรั้วป้องกันพื้นที่เสี่ยง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7009506

กรมอุทยานฯ ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง การจัดการและการแก้ไขปัญหาช้างป่าในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนงานและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและการแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีกิจกรรมดำเนินงานทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น การฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารช้าง และโป่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อดึงช้างป่ากลับสู่ผืนป่าใหญ่ และป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมาทำลายพืชผลของชาวบ้านรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบปัญหาช้างป่าและต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เป็นต้น

กรมอุทยานฯ ได้จัดทำแนวป้องกันช้างป่า โดยก่อสร้างรั้วกันช้างเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ออกแบบโดยส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรมของกรมอุทยานฯ มีแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมประกอบเข้ากับระบบไฟฟ้าป้องกันช้างป่า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหลายรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ปรับแก้ ซ่อมแซม ในจุดที่บกพร่องเป็นปัญหา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

โดยระหว่างที่มีการสร้างรั้วป้องกันช้างป่านี้ กรมอุทยานฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางพัฒนาอื่นๆ ควบคู่กันไป อาทิ สร้างให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเรื่องพฤติกรรมของช้างป่า และการปฏิบัติต่อช้างป่า ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ในการอยู่ร่วมกันกับช้างป่า การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ช้างป่า ส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนร่วมกับภาครัฐ สร้างกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนภัยจากช้างป่า