22 มิถุนายน 2565 รัฐหนุนปลูกไม้มีค่า ใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มราย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220622112947118

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร่วมปลูกไม้มีค่า โดยสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเชิญชวนปลูกป่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ปี ค.ศ. 2065 โดยมอบหมายกรมป่าไม้แจกกล้าไม้เต็มอัตรา โดยรับได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้