22 มิถุนายน 2564 เดินหน้าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าไม้ของกลางป่าสาละวิน

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/581986

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยรวบรวมไม้ของกลางที่ตรวจยึดและเก็บรักษาไว้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการไม้ของกลาง ทั้งนี้ กรมป่าไม้มีหน้าที่ในการขนย้ายไม้ของกลางส่งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แปรรูป เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าให้เป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของประเทศไทย ตลอดจนให้ทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไม้ แนวทางการใช้ไม้ เห็นคุณค่า ศิลปะ งานฝีมือ และการก่อสร้างที่ตกแต่งด้วยไม้ ที่สำคัญเป็นการรวบรวมไม้ของกลางในคดีต่าง ๆ รวมถึงคดีไม้สักสาละวิน 15,000 ท่อน มูลค่าหลายพันล้านบาท ซึ่งคดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน เป็นไม้ของกลางที่มีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา