22 มิถุนายน 2563 “ผู้เชี่ยวชาญวัชพืช” ม. ลาดกระบัง ชี้ใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวาดีกว่าใช้เครื่องจักรกล

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/500769

รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองอธิการบดีและอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช กล่าวถึงแนวคิดการใช้เชื้อราในการกำจัดผักตบชวาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้คิดค้นว่า เป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นๆในการกำจัดผักตบชวา​ เพราะผักตบชวาสามารถปรับตัวให้ทนทานอยู่ในทุกสภาพน้ำ จึงแพร่พันธุ์กระจายตามแม่น้ำลำคลองได้อย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันได้กลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำ สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทำให้น้ำเน่าเสียและกีดขวางทางน้ำไหล ทำให้เกิดปํญหาน้ำท่วมตามมา การกำจัดผักตบชวาในปัจจุบัน มักนิยมใช้วิธีตักเก็บโดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักรที่มีการคิดประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก​ อีกทั้งยังต้องทำต่อเนื่องทุกปี แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของผักตบชวาได้ ทำได้เพียงแค่ลดปริมาณลงไปเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดได้ถึงต้นตอของปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบได้ “สำหรับวิธีที่คิดค้นใหม่โดยใช้เชื้อราในการกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีฉีดพ่นโดยตรง จะสามารถควบคุมและกำจัดผักตบชวาได้ถึงต้นตอได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ อย่างแน่นอน​ เพราะผักตบชวาจะตายจนไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้อีก และยังช่วยประหยัดงบประมาณในระยะยาว​ เพราะไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องทุกปีที่ก่อนถึงฤดูฝนจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการใช้กำลังคนและเครื่องกลไปขุดลอกเก็บผักตบชวา” ในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น หากเป็นพื้นที่ที่มีผักตบชวาหนาแน่น ก็อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำนั้นในช่วงแรก แต่ท้ายที่สุดก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติ เพราะใช้วิธีแบบธรรมชาติในการกำจัดผักตบชวา​ และวิธีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพืชชนิดอื่นๆ​  ทำให้สามารถกำจัดผักตบชวาได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้างกว่าหากเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องจักรกล อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณมากกว่าวิธีเดิมอีกด้วย