21 เมษายน 2563 แล้งจัดคลองแห้ง-บ่อปลาขาดน้ำ ชาวบ้านวอน นายอำเภอบ้านสร้างเปิดประตูน้ำบรรเทาเดือดร้อนด่วน

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/189185

นายพยนต์ พฤกษา กำนัน ต. บางยาง  อ. บ้านสร้าง  จ. ปราจีนบุรี โดยนายพยนต์กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาภาวะน้ำเค็มหนุนในแม่น้ำปราจีนบุรี ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และเกิดภัยแล้ง ชาวบ้าน ใน ต.บางเตย บางยาง บางแตน อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี และ ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา เดือดร้อน โดยเฉพาะชาวนาปรังที่ได้มีการร้องเรียนไปเมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ให้ทางชลประทานโดยผ่านท่านนายอำเภอบ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี ขุดลอกหรือกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่ขวางทางน้ำในลำคลอง ขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลานานมาก ทำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำตั้งแต่ ต. บางเตย บางยาง บางแตน อ. บ้านสร้าง   จ. ปราจีนบุรี และ ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทราเดือดร้อนเรื่องน้ำ และน้ำในลำคลองมีน้อย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา กุ้ง ประกอบกับน้ำเน่าเสียใช้การไม่ได้ จึงมาขอร้องให้ชลประทาน โดยผ่านท่านนายอำเภอบ้านสร้างให้เปิดน้ำจากประตูน้ำคลองหอทอง เข้าสู่คลองโพธิ์เย็น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลากว่า ๓ เดือน ทำให้บ่อกุ้งบ่อปลาขาดน้ำ ทำให้ปลาและกุ้งตายเกิดการเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกระผมจึงให้ตัวแทนของชาวบ้านมาร่วมส่งหนังสือ พร้อมกับรายชื่อผู้ที่เดือดร้อนที่ลงลายมือชื่อมาเกือบ ๒๐๐ คน ผมได้ส่งหนังสือที่อำเภอท่านนายอำเภอไม่อยู่   เลยให้ปลัดอำเภอประจำตำบลบางยางรับหนังสือแทน