21 มิถุนายน 2565 สถานีขยะล่องหน บางกะเจ้า พื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.springnews.co.th/spring-life/826120

โครงการ Care the Whale “สถานีขยะล่องหน” เป็นพื้นที่ความร่วมมือในการจัดการกับขยะในครัวเรือนและชุมชน นำร่อง สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าในปี 2565 ได้มีเดินหน้าขยายผลโครงการ ทั้งการขยายพันธมิตรด้าน Circular Economy และการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ขยายประเภทขยะให้ครอบคลุม ขยายการเข้าถึงคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ด้วยเป้าหมายร่วมกันในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมสร้างกลไกลดค่าครองชีพและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพียงแค่นำขยะพลาสติก ล้าง แล้วตากให้แห้ง จากนั้นนำมาส่งที่วัดจากแดง ซึ่งการนำขยะพลาสติกมาส่งแต่ละครั้งจะเป็นการเก็บแต้ม สามารถนำแต้มมาแลกของต่างๆที่ร่วมโครงการได้ และวัดจากแดงได้นำขยะจากสถานีขยะล่องหนไปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในปี 2565 วัดจากแดงจะต่อยอดการสร้างจิตสานึกของคนในชุมชน ให้มีพฤติกรรมการแยกขยะเป็นนิสัย และเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนำไปแปรรูปและรีไซเคิลได้ต่อไป