20 พฤษภาคม 2564 ทส.วางเป้าหมายปลูกป่า ๔ แสนไร่ทั่วไทย เริ่ม ๒๖ พ.ค.นี้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2096641

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Sustainable Forestry for the People : Economic benefits and environmental concerns” ภายใต้กิจกรรม “Thailand and Sweden Sustainable Development Forum 2021 : From Green and Inclusive Development to Business Opportunities” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณา จักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวีเดน ๑๕๐ ปี ว่า สวีเดน เป็นประเทศผู้นำเศรษฐกิจภาคป่าไม้มีพื้นที่ป่าถึงร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการป่าไม้กับประเทศสวีเดน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” และได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีเป้าหมายการปลูกต้นกล้ากว่า ๖๐๐ ล้านต้น ในพื้นที่ ๒.๖๘ ล้านไร่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี พล.อ.อ.อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รอง ผอ. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน โดยกรมป่าไม้ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปลูกป่าได้ ๒๑,๒๔๗ ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ และรายงานแผนการดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระยะที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และเตรียมกล้าไม้ เพื่อเริ่มปลูกป่าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะเริ่มปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ คือวันที่ ๒๖ พ.ค.นี้.