2 ธันวาคม 2563 ฝนถล่ม จ. สงขลา น้ำป่าทะลักท่วม ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว ๕ อำเภอ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/ /update -news/news_5446711

น้ำป่าจากเขาวังไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรก น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ หมู่ ๒ และหมู่ ๑๐ บ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง และที่เป็นทางน้ำไหลผ่านถูกน้ำท่วม ถนนเส้นทางลัดจากบ้านกลางที่จะไปออกสนามบินหาดใหญ่ถูกน้ำท่วม น้ำท่วมโรงเรียนวัดม่วงค่อมจนต้องปิดเรียนชั่วคราว วัดม่วงค่อมถูกน้ำท่วม รวมถึงสวนยางพารา และเรือกสวนไร่นาก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน น้ำจากเขาวังยังไหลเข้าท่วม แต่ระดับน้ำเริ่มทรงตัว และลดลง ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ. สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. สงขลา รายงานว่า มีน้ำท่วมใน ๑๑ อำเภอ คือ อ. กระแสสินธุ์ อ. ระโนด อ. เมืองสงขลา อ. สิงหนคร อ. รัตภูมิ อ. หาดใหญ่ อ. ควนเนียง อ. จะนะ อ. สะเดา อ. คลองหอยโข่ง และ อ. สทิงพระ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ๕ อำเภอ ประกอบด้วย อ. เมืองสงขลา อ. สิงหนคร อ. รัตภูมิ อ. ควนเนียง และ อ. หาดใหญ่ แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต