2 กรกฎาคม 2565 ‘คพ.’ เร่งสร้างคนรุ่นใหม่ เสริม-สนับสนุนระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7139818

ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานที่มีการสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดเหตุขึ้นประมาณ 180 ครั้ง เป็นอุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม 93 ครั้ง การขนส่งสารเคมี 41 ครั้ง ไฟไหม้บ่อขยะ 25 ครั้ง โกดังเก็บสารเคมี 15 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปพลาสติก โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่าและวัสดุรีไซเคิล ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ในหลายกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของปัญหามลพิษจากเหตุอุบัติภัยสารเคมี รวมถึงการปกป้องประชาชนจากภาวะมลพิษต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และมีทักษะเพื่อเสริม-สนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีระดับเทคนิค 

การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้และทักษะในการวางแผนเตรียมการ การฝึกปฏิบัติในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และการใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบบ่งชี้กากของเสียและไอระเหยสารเคมีในภาคสนาม เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Skip to content