18 สิงหาคม 2565 ปล่อยปูทะเล คืนปูสู่ธรรมชาติกว่า 1.3 ล้านตัว ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบางขุนเทียน เพิ่มโอกาสอาชีพชาวประมง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220818095048387

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม คืนปูสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน ว่าเพื่อเป็นการเร่งอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเขตบางขุนเทียนเป็นเพียงเขตเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัจจุบันทรัพยากรปูทะเลบริเวณชายฝั่งบางขุนเทียนมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เกษตรกร และชาวประมงในเขตบางขุนเทียนกว่า 500 ราย ได้รับประโยชน์จากการจับผลผลิตปูทะเลจากธรรมชาติไปจำหน่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จํานวน 1.1 ล้านตัว และมอบพันธุ์ปูทะเล จํานวน 2 แสนตัว ให้แก่ผู้แทนชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่