18 พฤศจิกายน 2565 “ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์” ใช้สารความเย็นธรรมชาติ ประหยัดไฟ ลดคาร์บอน

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/832343

 “ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นความร่วมมือกันของ กฟผ. ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พัฒนาระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สารความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

   โครงการสาธิตตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นความร่วมมือเพื่อศึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติประเภท Hydrocarbon (Acetone) สำหรับใช้เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ตู้แช่เย็นหนึ่งตู้สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 11,000 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,600 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์/ปี