17 เมษายน 2565 15 โครงการน้ำบาดาล แก้ภัยแล้ง 11 จังหวัด

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_3292608

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้ ได้เปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภค และการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. พื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำที่ได้ 1.7 ล้าน ลบ.ม./ปี
2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ปริมาณน้ำที่ได้ 438,000 ลบ.ม./ปี
3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1) ปริมาณน้ำที่ได้ 1.0 ล้าน ลบ.ม./ปี
4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2) ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ล้าน ลบ.ม./ปี
5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ลบ.ม./ปี
6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำที่ได้ 525,600 ลบ.ม./ปี
7.พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ปริมาณน้ำที่ได้ 584,000 ลบ.ม./ปี
8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำที่ได้ 292,000 ลบ.ม./ปี
9.เทศบาล ต.ศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ และ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ปริมาณน้ำที่ได้ 507,350 ลบ.ม./ปี
10.พื้นที่ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ปริมาณน้ำที่ได้ 992,720 ลบ.ม./ปี
11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ปริมาณน้ำที่ได้ 776,720 ลบ.ม./ปี
12.พื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ปริมาณน้ำที่ได้ 420,480 ลบ.ม./ปี
13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ปริมาณน้ำที่ได้ 116,800 ลบ.ม./ปี
14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ลบ.ม./ปี
15.พื้นที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ปริมาณน้ำที่ได้ 140,160 ลบ.ม./ปี

รวม 15 โครงการ 11 จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ 89,799 คน 22,500 ครัวเรือนหรือ 4 คนต่อครัวเรือน พื้นที่เกษตร 9,000 ไร่ ปริมาณน้ำรวม 10.73 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี