17 มิถุนายน 2565 อุตสาหกรรม จ.ลำปาง หนุนผู้ประกอบการฯ มุ่งการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สอดรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617101752642

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับชุมชนนิเวศ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางและศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายรองรับมิให้ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงาน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) หรือ BCG โมเดล เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B ย่อมาจาก Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C ย่อมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ G ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน