17 ตุลาคม 2565 “เอ็กโก กรุ๊ป” เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานครบวงจร สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1031661

“เอ็กโก กรุ๊ป” ถือเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า และพลังงานครบวงจรจนปัจจุบัน

มีอายุครบ 30 ปี ถือว่ามีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุของภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่

  “เอ็กโก กรุ๊ป” จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และความตั้งใจที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

  เพื่อสร้างการรับรู้ ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นของ เอ็กโก กรุ๊ป ในการเดินหน้าสู่เป้าหมาย
ความเป็นกลางทางคาร์บอน จึงได้จัดงาน “EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway… ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ