17 ตุลาคม 2565 ‘เรวดีโซน 2’ ตัวอย่างชุมชนเมืองเข้มแข็ง เดินหน้าพัฒนา-แก้ไขปัญหาสะสม

ที่มา : https://www.thaipost.net/hi-light/239930/

ในปี 2565 นี้ ปัญหาขยะยังเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม
อยู่ไม่ใช่แค่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ แต่ในระดับชุมชน หรือหมู่บ้านนอกเมืองก็ต้องประสบกับปัญหานี้เช่นกัน

  ในอดีตของชุมชนเรวดีโซน 2 ที่ถือว่าเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ประชากรอาศัยหนาแน่นในรูปแบบห้องเช่า และทาวเฮาส์บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงงาน โรงเรียน เดิมผู้คนมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ จึงขาดการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน และนำไปสู่การประสบปัญหาขยะล้นถัง ส่งกลิ่นรบกวน จนกระทั่งในปี 2549 ประธานชุมชน เริ่มชักชวนเพื่อนบ้านพูดคุยถึงปัญหาและวิถีชีวิตคนชุมชนเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจำนวนมาก และต่อมาปี 2550 เกิดกิจกรรมคัดแยกขยะ
รีไซเคิล

   ในชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนประชาสัมพันธ์ในชุมชนเรวดี โซน 2 ให้ช่วยกัน
คัดแยกขยะรีไซเคิล รวมทั้งยังมีการจัดการขยะที่เป็นแบบอย่างของชุมชนเมือง (คัดแยก ทำปุ๋ยหมัก
รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเมือง