16 มิถุนายน 2565 เลิกใช้โฟม ถุงพลาสติก ลดขยะทะเล

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/576480

หลังจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้คนไทยลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เริ่มนำร่องไปแล้วหลายพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ตและตลาด ล่าสุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยายพื้นที่นำร่องไปที่จังหวัดตรัง ประกาศเลิกใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้นแบบพื้นที่นำร่องชายฝั่งทะเลช่วยจัดการปัญหาขยะทางทะเลให้ลดลง ความร่วมมือครั้งนี้ ทางส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดตรังแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันตามแผนจัดการขยะพลาสติกและโฟม ชูแนวทาง “ตรังเมืองปลอดโฟม” ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ออกแบบแนวทางลดปริมาณการใช้พลาสติกและโฟมตาม Roadmap แผนจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 ที่จะมีการยกเลิกการใช้งานพลาสติก 4 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางและหลอดพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับจังหวัดตรัง ประกาศเป็นเมืองปลอดโฟม และลดการใช้พลาสติก ภายในปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นอื่น ๆ ตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทิ้งขยะให้ตกค้าง คืนชีวิตให้กับทะเลและมหาสมุทรต่อไป