16 มิถุนายน 2565 พลาสติกชีวภาพสกัดจากเมล็ดวานิลาย่อยสลายได้ด้วยแสงยูวี

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/116616/

ปัจจุบันมีการใช้งานพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นขยะจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาพลาสติกชีวภาพรูปแบบใหม่ใช้สารสกัดจากเมล็ดวานิลลาที่มีความเหนียวทนทานตลอดอายุการใช้งานและสามารถย่อยสลายตัวเองได้โดยการใช้ความยาวคลื่นเฉพาะของแสงยูวี นักวิทยาศาสตร์ใช้สารอินทรีย์ในเมล็ดวานิลลาเป็นส่วนประกอบเพื่อเชื่อมต่อพอลิเมอร์ (Polymer) เป็นพลาสติกชีวภาพรูปแบบใหม่ สำหรับกระบวนการกำจัดและย่อยสลายใช้วิธีการฉายแสงยูวีความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร เพื่อให้อนุพันธ์ของสารอินทรีย์จากเมล็ดวานิลลาเกิดปฏิกิริยาเคมีกระตุ้นการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ นอกจากนี้ในกระบวนการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพดังกล่าวยังสามารถนำสารประกอบโมโนเมอร์ประมาณ 60% มาใช้สร้างพอลิเมอร์ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ รายงานการวิจัยดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ onlinelibrary.wiley.com โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการลดการใช้พลาสติกที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารชีวมวลจากธรรมชาติ