15 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ รับโอนภารกิจ “นอกเขตป่าอนุรักษ์” จากกรมอุทยานฯ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1471711

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่างนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช กับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายวราวุธ ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้กับทั้ง 2 กรม โดยให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการโอนพื้นที่และหน่วยงาน อัตรากำลังให้กับกรมป่าไม้ อาทิ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่ อาคารหอพรรณไม้ และหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่อยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ เช่น ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 การส่งมอบ และรับมอบภารกิจในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด ทส. อันจะลดปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทั้ง 2 กรมจะได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ