14 ธันวาคม 2565 BCG โมเดลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | สกล  หาญสุทธิวารินทร์

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1042522

การประขุมสุดยอดผู้นำเอเปค ปี 2565 ที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่16-18 พฤศจิกายน 2565 สิ้นสุดลงไปแล้ว  ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองปฏิญญาเป้าหมายกรุงเทพ (Bangkok Goals) ที่มีแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

         แนวคิดเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เผยแพร่อยูบนเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สรุปความเป็นมาของ BCG คือ BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวคิดพื้นฐาน คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ รูปแบบ ไปพร้อมกัน คือ B เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ C คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างฯกลับมาใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง B และC ต้องอยู่ภายใต้ G คือเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งรัฐบาลได้นำไปใช้เป็นแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

           มีการตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ- เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular -Green Economy:BCG Model) และคณะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 325/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนฯ และจัดทำแผนงานขับเคลื่อน ฯ และมีการตั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการดำเนินการแล้วคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างฯ รวม 11 คณะ ตัวอย่างเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการดำเนินการแล้ว  เศรษฐกิจสีเขียว สำหรับเศรษฐกิจสีเขียว อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลนั้น มีกฎหมายที่น่าจะนำมาบังคับใช้ให้เศรษฐกิจสีเขียวบรรลุผลได้ในระดับหนึ่ง มีหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และหากยังมีช่องว่างที่กฎหมายที่มีอยู่เดิมครอบคลุมไม่ถึง ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตรากฎหมายใหม่ออกมาใช้บังคับอุดช่องว่างนั้นต่อไป