14 ตุลาคม 2565 สผ. Kick off โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน รับมือ Climate change

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7313794

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการความร่วมมือระหว่าง สผ. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 2. โครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สผ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ GGGI 

โดยการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการเป็นการยกระดับหน่วยงานภายในประเทศให้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว และกองทุนระหว่างประเทศอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้นำไปสู่เป้าหมายสำคัญ
คือ ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065