13 สิงหาคม 2565 ไม้ท่อน-ไม้แปรรูปจ่อเป็นสินค้าต้องห้าม “พะยูง” กัมพูชา-ลาวต้องมีหนังสือรับรอง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2471502

ที่ประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ คือร่างประกาศ กระทรวงพาณิชย์ 2 ฉบับ คือ

1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองและให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดน จ. ตากและกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 การห้ามนำเข้าไม้ท่อนทางด่านศุลกากร จ. กาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน ไม้แปรรูปทางด่านศุลกากร จ. แม่ฮ่องสอน เฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และไม้พะยูง ได้แก่ ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง จากกัมพูชา และลาว ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ประเภทไม้ท่อน ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ของไม้ นอกเหนือจากไม้ที่ห้ามนำเข้า