13 มีนาคม 2565 ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง รัฐบาลสั่งเตรียมพร้อม บริการจัดการน้ำให้พอ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/641029

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เข้าสู่ฤดูร้อนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 กำชับให้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมให้เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านให้กับเกษตรกรและแจ้งเตือนเกษตรกรทราบทุกระยะ

ขณะเดียวกันภาครัฐยังเตรียมการในเรื่องการเตรียมพร้อมแหล่งน้ำต้นทุนรองรับการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยเมื่อ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้ทำ MOU ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้รองรับสำหรับการผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

“จากข้อมูลสถานการณ์น้ำของไทยในปี 2564 มีฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ฝนตกในพื้นที่ใต้เขื่อน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย อาจส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ จึงเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและส่วนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนน้อยที่สุด”