13 กรกฎาคม 2563 ค้านสร้างตึกสูงเขตเมืองเก่า หวั่นทำผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกไม่สำเร็จ

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/294502

แม้คณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกจะทำหนังสือและเอกสารส่งให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขึ้นทะเบียนให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม แต่การก่อสร้างอาคารสูง ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็นปัญหาไม่ถูกพิจารณาจากยูเนสโก้ตึกเก่าอายุกว่า ๕๐ ปี บนถนนช้างม่อย อ. เมืองเชียงใหม่ บางส่วนยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ ขณะที่บางส่วนได้ปรับปรุงเป็นตึกใหม่เพื่อประกอบธุรกิจ และที่ผ่านมามีการพยายามสร้างตึกสูง ในพื้นที่ที่ยื่นขอเป็นเมืองมรดกโลก ทำให้ภาคประชาชนแสดงความเป็นห่วงต่อการยื่นเสนอเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ก่อนหน้านี้ภาคประชาชนใน จ. เชียงใหม่คัดค้านการก่อสร้างตึกสูงในเขตเมืองเก่า และเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติให้สอดคล้องกับการยื่นขอขึ้นทะเบียนมนดกโลก เพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ของ จ. เชียงใหม่

คณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกระบุว่า การยื่นหนังสือให้แก่ทาง UNESCO พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะขึ้นอยู่กับรัฐบาล จ. เชียงใหม่ส่งเอกสารให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวขององค์การ UNESCO เพื่อแจ้งเจตจำนงให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมซึ่งมีเวลาในการดำเนินการ ๑๐ ปี การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกด้านเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต กล่าวคือ ยังคงเป็นพื้นที่ที่วิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ ซ้อนทับไปกับแหล่งโบราณสถาน และยังคงสืบต่อคุณค่าจากครั้งอดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ขณะที่การดำเนินงานกำลังเดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งในเรื่องการยื่นเอกสารขอเสนอการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก และการจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ เป็นทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จ