11 มกราคม 2564 คพ. แนะจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ลดขยะติดเชื้อ

ที่มา: https://tna.mcot.net /latest-news-615220

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้มีการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำข้อแนะนำการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้ถือว่าหน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่ต้องจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยการเก็บรวบรวมในภาชนะที่มีสี หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมูลฝอยติดเชื้อ เก็บกัก รวบรวม และกำจัดทำลายอย่างถูกต้อง ส่วนประชาชนทั่วไป กรณีใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ตัด ฉีก หรือทำลายก่อน เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้แยกทิ้งหน้ากากอนามัยจากขยะประเภทอื่นๆ หรือทิ้ง ที่จุดทิ้งและจุดรวบรวมเฉพาะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และห้ามเก็บกักหน้ากากอนามัยใช้แล้วไว้ในที่พักอาศัยเกิน ๗ วัน ประชาชนที่สังเกตอาการที่บ้าน ให้แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วระบุข้อความว่า “ถุงขยะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ไว้ที่ถุงให้ชัดเจน แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะประเภทอื่นๆ หรือทิ้ง ที่จุดทิ้งและจุดรวบรวมเฉพาะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

สำนักงานหรือสถานประกอบการต้องแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น แล้วระบุข้อความว่า “ถุงขยะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ไว้ที่ถุงให้ชัดเจน แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะประเภทอื่นๆ หรือทิ้ง ที่จุดทิ้งและจุดรวบรวมเฉพาะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องจัดให้มีจุดทิ้ง และจุดรวบรวมเฉพาะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่รับผิดชอบ และนำไปกำจัดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะนำต่อเนื่องเกี่ยวกับการทิ้ง การเก็บขน การรวบรวมขยะ และการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลและสถานที่กักกันโรค ควรแยกทิ้งมูลฝอยติดเชื้อและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ถุงสีแดง ๒ ชั้น ทึบแสง ทนทานต่อสารเคมี และไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม แล้วระบุข้อความว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว และมัดปากถุงให้แน่น จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อไว้เป็นการเฉพาะ และส่งให้กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่กำจัดเอกชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

“กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 สิ่งสำคัญขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ที่สาธารณะ ขณะพูดคุย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นประจำ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี” นายอรรถพลกล่าว