11 กันยายน 2564 ป่าไม้ตรวจยึดไม้ประดู่ 32 ท่อน 11 แผ่น มูลค่ากว่าสองแสนบาท

ที่มา : https://www.naewna.com/local/601341

เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร) สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.นิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมคำสร้อย ตรวจยึดของกลาง ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 32 ท่อน ปริมาตร 6.34 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม 221,900 บาท ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 11 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.58 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม 40,600 บาท พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 ฐาน ทำไม้หรือเจาะหรือเผา หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต, มาตรา 48 ฐาน แปรรูปไม้และมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 69 ฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต