10 สิงหาคม 2565 สวทช. หนุน สร้างองค์ความรู้ บน “นวนุรักษ์” แพลตฟอร์ม ช่วยชุมชนสร้างอาชีพ – รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9650000076078

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ “นวนุรักษ์” แพลตฟอร์มหนุนให้นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ใช้เป็นเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม เพื่อให้ชาวบ้านทั้ง 4 อำเภอ (อ.เมือง อ.ควนโดน อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า) ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลศึกษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบเรื่องเล่าสื่อความหมาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ช่วยชุมชนให้เกิดความเข้าใจในระบบนิเวศเขาหินปูน ระบบนิเวศสัตว์ในถ้ำ และระบบนิเวศสัตว์ชายฝั่งทะเลที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล