1 กันยายน 2565 โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831224753130

เทศบาลตำบลโคกกรวด จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน” ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำ แนวทางการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ สาธิตการทำถังดักไขมันอย่างง่าย และการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วยชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนอย่างง่าย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเสียที่ต้นทางเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นต่อไป