โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ Ms. Lovita Ramguttee ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย Dr. David Ganz, Executive Director ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The Center for People and Forests: RECOFTC) และคณะเข้าพบ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านไสขนุน ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมป่าพรุควนเคร็ง และรับฟังการบรรยายเรื่องอุตุ-อุทกวิทยาของป่าพรุควนเคร็ง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำในป่าพรุ และการตรวจวัดการกักเก็บของคาร์บอนในป่าพรุ โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของป่าพรุ ร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม