พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (นบก. ทส.) รุ่นที่ 1

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (นบก. ทส.) รุ่นที่ 1 พร้อมกันนี้ ปกท.ทส. ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 51 คน ซึ่ง สผ. มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะดังกล่าว จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม 2. นางสาววริศรา ไชยวงศ์ ผอ.กลุ่มงานคมนาคม 3. นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผอ.กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ภายในงาน นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน สผ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบก. ทส. รุ่นที่ 1 มีระยะเวลา 39 วัน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ เตรียมพร้อมในการเป็นผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีภาวะผู้นำในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)