แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เป็นข้อมูลรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ข้อมูลประกอบด้วย ประเภทของแหล่งธรรมชาติ ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้งตำบลอำเภอจังหวัด และความสำคัญของพื้นที่

 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์