เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงาน Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ในหัวข้อ “Supportive Measures, Innovation and Technology” ในการจัดงานโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1) ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.50 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 สโมสรราชพฤกษ์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนในช่วง Leaders Discussion ได้แก่ กลุ่มดิน : ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มน้ำ : คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มลม : คุณขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มไฟ : คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร Gunkul Engineering จำกัด (มหาชน)

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำ (Leader) ในภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ ภาควิชาการ และองค์กรระหว่างประเทศมาร่วมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและประสบการณ์ของผู้นำในแต่ละด้านที่มีส่วนร่วมลดโลกร้อนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน            

ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เลขาธิการ สผ. ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว TNN เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและผลสำเร็จการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)