เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร สผ. ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญและข้อสั่งการเชิงนโยบาย ในปี พ.ศ 2565 ของ กองและ กลุ่มอิสระ ทั้งนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)