เลขาธิการ สผ. หารือทวิภาคีกับ State Secretary สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงการประชุม CBD COP15

เลขาธิการ สผ. หารือทวิภาคีกับ State Secretary สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงการประชุม CBD COP15 เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ได้หารือทวิภาคีกับ Mr. Stefan Tidow State Secretary แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Ms. Elke Steinmetz หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยนิวเคลียร์และการคุ้มครองผู้บริโภคของเยอรมัน (BMUV) และ Ms. Lukas Hach ที่ปรึกษาด้านนโยบาย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยประเด็นหารือที่สำคัญคือแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบัน สผ. ร่วมกับ GIZ ดำเนินโครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการพัฒนานโยบายด้านสภาพภูมิอากาศให้เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งเน้นดำเนินการในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการหารือครั้งนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันในประเด็นอื่น ๆ เช่น นโยบายด้านป่าไม้ของไทยซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศให้ได้ ร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2580 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก แนวทางการจัดการขยะจากต้นทางเพื่อลดปัญหาขยะทะเล เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำร่วมกันว่าว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวโยงและกระทบซึ่งกันและกันดังนั้นจำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนมุมมองในระหว่างการหารือทวิภาคีจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้การสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการของประเทศที่รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

#ForNature #COP15
#Biodiversity
#EcologicalCivilization
#ThailandForNature
#UNDPThailand