เลขาธิการ สผ. รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ส.ค.ส. มอบให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สผ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 10 โดยสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดไม่ได้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ส.ค.ส. มอบให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566
โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 10 โดยสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดไม่ได้

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content