เลขาธิการ สผ. มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สผ. มีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม