สผ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง “ทิศทางการพิจารณารายงาน EIA โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน”

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) จัดการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง “ทิศทางการพิจารณา รายงาน EIA โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กปผ. เป็นประธานในการเสวนาฯ
และกล่าวรายงานที่มาของการจัดงาน โดยนางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ และร่วมเสวนาโดย วิทยากรผู้ทรงคุณค่า นางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล ผอ.กลุ่มงานอาคาร และนายสัญญา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวปราวีณา มณีสุต โดยกล่าวถึงประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณารายงาน EIA และการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ กปผ. เข้าร่วม 80 ท่าน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)